Statut fundacji

 

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 

1.  Fundacja  pod  nazwą  Fundacja  Esencja Wsparcia  („Fundacja”)  została ustanowiona przez Agnieszkę Zarzecką („Fundator”), aktem notarialnym sporządzonym przez  notariusza  –  Małgorzatę Paszkowską - Pawelec z  Kancelarii Notarialnej Małgorzata Paszkowska – Pawelec 05-300 Mińsk Mazowiecki u. Konstytucji 3 Maja nr 2, z numerem repertorium A nr 909/ 2023  z dnia 14 . 02. 2023 roku

 

2.  Fundacja działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 2023 r. poz.  166  z  późn.  zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003   o  działalności  pożytku  publicznego  i  o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), oraz postanowień niniejszego Statutu („Statut”).

 

 

§ 2.

 

1.  Siedzibą Fundacji jest Janów.

2.  Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

3.  Terenem  działania  Fundacji  jest  cały  obszar  Rzeczpospolitej  Polskiej,  przy  czym w  zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów,  Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

§ 3.

 

1.  Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw rodziny i polityki społecznej.

 

 

§ 4.

 

1. Fundacja może używać nazwy skróconej: Esencja Wsparcia.

2. Fundacja może dla celów współpracy z podmiotami zagranicznymi posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

3. Fundacja może używać pieczęci oraz wyróżniających ją znaku graficznego i innych oznaczeń, których wzór ustali Zarząd Fundacji.

 

 

§ 5.

 

Fundacja  może  ustanawiać  certyfikaty,  odznaki,  medale  honorowe  i  przyznawać  je  wraz  z  innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

 

 

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.

 

1.   Celem Fundacji, jako organizacji pożytku publicznego, jest prowadzanie działalności publicznej i społecznie użytecznej w zakresie:

 • wzmacniania więzi rodzinnych,  macierzyństwa,  rodzicielstwa,  upowszechniania  i ochrony praw dziecka;

 • wspierania kobiet i mężczyzn na każdym etapie życia,

 • działalności charytatywnej i dobroczynnej;

 • promocji  i  ochrony  zdrowia,  przeciwdziałanie  uzależnieniom  i  patologiom  społecznym oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie;

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;

 • rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

 • rozwoju talentów;

 • podtrzymania  tradycji  narodowej,  pielęgnowania  polskości  oraz  rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego;

 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

 • ochrony środowiska i ochrony zwierząt;

 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i   za granicą;

 • promocji i organizacji wolontariatu.

 

2. Fundacja  realizuje  swoje  cele  w  ramach  nieodpłatnej  i  odpłatnej  działalności  statutowej pożytku publicznego poprzez:

 • pozyskiwanie  i  gromadzenie  środków  finansowych  oraz  zasobów  materialnych

przeznaczonych na działalność Fundacji;

 • inicjowanie,  wspieranie  i/lub  realizowanie projektów  edukacyjnych, wychowawczych, sportowych, artystycznych;

 • udzielanie  pomocy i prowadzenie poradnictwa dla kobiet i mężczyzn, młodzieży, narzeczonych, małżonków i rodzin,

 • organizację pozaszkolnych form edukacji oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych;

 • organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych i rekreacyjnych,  spotkań,  wyjazdów  studyjnych,  prowadzenie działalności sportowej i turystycznej,

 • prowadzenie  działalności  wydawniczej,  informacyjno-promocyjnej  i  edukacyjno-szkoleniowej  w  tym  tworzenie  i  upowszechnianie  materiałów  edukacyjnych  dla  dzieci, rodziców i nauczycieli oraz materiałów promujących partnerów i sponsorów;

 • organizowanie  i  wspieranie  akcji  społecznych,  informacyjnych  kampanii  społecznych, projektów  artystycznych  i  edukacyjnych,  konkursów,  pokazów,  wystaw,  targów  oraz  innych wydarzeń związanych z celami Fundacji;

 • inspirowanie,  tworzenie  i  wspieranie  społeczności,  grup,  projektów  i  narzędzi  służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wymianie wiedzy, doświadczeń i pomysłów przez rodziny i placówki oświatowe oraz kulturalne;

 • organizowanie  lub  prowadzenie  szkoleń,  kursów,  warsztatów,  seminariów,  wykładów, konferencji, rekolekcji skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży, rodzin oraz pracowników oświatowych;

 • organizowanie  różnych  form  integracji  poprzez  wyjazdy  szkoleniowe, wypoczynek dla rodzin;

 • publikację materiałów drukowanych (książki, broszury itd.) oraz multimedialnych;

 • prowadzenie strony internetowej, portali oraz stron na portalach społecznościowych;

 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, placówkami oświatowymi i kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności zbieżnej z celami Fundacji.

 

 

Majątek i dochody Fundacji

§ 7

 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 (jeden tysiąc złotych) przyznany Fundacji przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

Całość dochodów przeznaczona zostanie wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

 

 

§ 8

 

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

1)  darowizn, spadków, zapisów,

2)  dotacji i subwencji,

3)  dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych,

4)  crowdfundingu,

5)  dochodów z majątku Fundacji,

6)  odsetek od środków pieniężnych,

7) grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia,

8)  sprzedaży uczestnictwa w programach edukacyjnych, konferencjach, eventach,

9)  środków pochodzących z 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych,

10)  wpływów z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych, papierów

wartościowych.

2. Całość dochodów Fundacji przeznacza się wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkową wg zasad obowiązujących osoby prawne.

4. Zabrania  się  udzielania  pożyczek,  kredytów,  poręczeń  lub  zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków Zarządu lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w  linii  bocznej  do  drugiego  stopnia  albo  są związani z  tytułu  przysposobienia,  opieki  lub kurateli.

 

 

Organy Fundacji

§ 9

 

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji („Zarząd”).

 

 

§ 10

 

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób, w tym Prezesa.

2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator, na czas nieokreślony.

3. Nowy skład Zarządu powołuje ustępujący Zarząd,  na czas nieokreślony.

4. Zarząd wybiera ze swego składu Prezesa Zarządu, który kieruje pracami Zarządu.

5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,

 • utraty  praw  obywatelskich  na  skutek  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

 • śmierci członka Zarządu,

 • choroby, powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji.

7. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

8. Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

 • realizacja celów statutowych,

 • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

 • sporządzania rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych Fundacji

 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

 • przyjmowanie darowizn,  spadków,  zapisów,  subwencji  i  dotacji  oraz  innych  nieodpłatnych przysporzeń,

 • uchwalanie regulaminów,

 • zatrudnianie pracowników i ustalanie współpracowników oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia

 • powoływanie członków Zarządu,

 • składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w sprawie zmiany statutu Fundacji,

 • podejmowanie decyzji w przedmiocie połączenia z inną Fundacją, oraz likwidacji Fundacji.

 

9. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.

10.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.

11. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

12. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

13. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

14. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność przynajmniej ¾ członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Fundacji.

15. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w sposób zdalny, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

16. Członkowie Zarządu mogą zawierać umowy z Fundacją oraz pobierać wynagrodzenie za pracę w ramach tego organu  oraz  ubiegać  się o  zwrot  poniesionych i udokumentowanych wydatków związanych z tą działalnością.

 

 

Sposób reprezentacji

§ 11

 

1. Do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Fundacji,  w  tym  w  sprawach  majątkowych, uprawnieni są:

 • Prezes oraz Wiceprezes – samodzielnie,

 • pozostali członkowie zarządu – dwóch członków działających łącznie.

2. W  umowach  między  Fundacją,  a  członkiem  Zarządu  oraz  w  sporach  z  nią  Fundację reprezentują pozostali członkowie Zarządu, zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym powyżej.

 

 

Postanowienia końcowe

§ 12

 

1. Zmiana statutu może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

2. Decyzję o zmianie statutu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

 

 

§ 13

 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

 

 

§ 14

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

4. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw rodziny i polityki społecznej.

 

 

§ 15

 

1. Statut niniejszy wchodzi w życiem z dniem wpisania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Statut sporządzono i podpisano w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach.

Polityka prywatności

Regulamin płatności

Statut fundacji