Statut fundacji

Spotkania online

Wydarzenia

Wesprzyj nas

Poznaj nas

Cele fundacji

O fundacji

1.   Celem Fundacji, jako organizacji pożytku publicznego, jest prowadzanie działalności publicznej i społecznie użytecznej w zakresie:

 • wzmacniania więzi rodzinnych,  macierzyństwa,  rodzicielstwa,  upowszechniania  i ochrony praw dziecka;

 • wspierania kobiet i mężczyzn na każdym etapie życia,

 • działalności charytatywnej i dobroczynnej;

 • promocji  i  ochrony  zdrowia,  przeciwdziałanie  uzależnieniom  i  patologiom  społecznym oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie;

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;

 • rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

 • rozwoju talentów;

 • podtrzymania  tradycji  narodowej,  pielęgnowania  polskości  oraz  rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego;

 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

 • ochrony środowiska i ochrony zwierząt;

 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i  za granicą;

 • promocji i organizacji wolontariatu.

 

2. Fundacja  realizuje  swoje  cele  w  ramach  nieodpłatnej  i  odpłatnej  działalności  statutowej pożytku publicznego poprzez:

 • pozyskiwanie  i  gromadzenie  środków  finansowych  oraz  zasobów  materialnych

przeznaczonych na działalność Fundacji;

 • inicjowanie,  wspieranie  i/lub  realizowanie projektów  edukacyjnych, wychowawczych, sportowych, artystycznych;

 • udzielanie  pomocy i prowadzenie poradnictwa dla kobiet i mężczyzn, młodzieży, narzeczonych, małżonków i rodzin,

 • organizację pozaszkolnych form edukacji oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych;

 • organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych i rekreacyjnych,  spotkań,  wyjazdów  studyjnych,  prowadzenie działalności sportowej i turystycznej,

 • prowadzenie  działalności  wydawniczej,  informacyjno-promocyjnej  i  edukacyjno-szkoleniowej  w  tym  tworzenie  i  upowszechnianie  materiałów  edukacyjnych  dla  dzieci, rodziców i nauczycieli oraz materiałów promujących partnerów i sponsorów;

 • organizowanie  i  wspieranie  akcji  społecznych,  informacyjnych  kampanii  społecznych, projektów  artystycznych  i  edukacyjnych,  konkursów,  pokazów,  wystaw,  targów  oraz  innych wydarzeń związanych z celami Fundacji;

 • inspirowanie,  tworzenie  i  wspieranie  społeczności,  grup,  projektów  i  narzędzi  służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wymianie wiedzy, doświadczeń i pomysłów przez rodziny i placówki oświatowe oraz kulturalne;

 • organizowanie  lub  prowadzenie  szkoleń,  kursów,  warsztatów,  seminariów,  wykładów, konferencji, rekolekcji skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży, rodzin oraz pracowników oświatowych;

 • organizowanie  różnych  form  integracji  poprzez  wyjazdy  szkoleniowe, wypoczynek dla rodzin;

 • publikację materiałów drukowanych (książki, broszury itd.) oraz multimedialnych;

 • prowadzenie strony internetowej, portali oraz stron na portalach społecznościowych;

 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, placówkami oświatowymi i kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności zbieżnej z celami Fundacji.

Chciałabym Ci po krótce opowiedzieć jaki cel nam przyświecał, gdy tworzyliśmy Esencję Wsparcia. 

 

NAJWAŻNIEJSZE JEST SPOTKANIE

 

Tak po ludzku, od serca. 

 

Kiedy ja, Agnieszka, myślałam nad logo Esencji Wsparcia kierowałam się właśnie spotkaniem. Wtedy myślałam głównie o spotkaniu jeden na jeden, takim online, gdzie ja z filiżanką po jednej stronie a Ty po drugiej ze swoją. Wtedy wziąłem do ręki talerz, odrysowałam koło, aby wpisać logo w okrąg i narysowałam dwie filiżanki.

 

Pierwsza nazwa to właśnie Dwie Filiżanki :)

 

Bardzo mam to w sercu. Chodziło o spotkanie, bez znaczenia gdzie jesteś, jaka część Polski czy świata, niezależnie od tego na jakim etapie życia jesteś, ja czekam na Ciebie. Z moją filiżanką i z filiżanką dla Ciebie.

 

Moje słowo przewodnie, jakby plakietka, którą mogłabym sobie przyczepić to SŁUCHAM. Uświadomił mi to ktoś rok temu, powiedział do mnie,  że do Agi zawsze można przyjść i ona Cię wysłucha. Moim darem jest słuchanie, potrafię to robić w skupieniu na danej osobie, każdy kto tego potrzebuje, może do mnie przyjść.

 

To mi towarzyszy w zasadzie od zawsze. Od czasów szkolnych a może wcześniej?

Polityka prywatności

Regulamin płatności

Statut fundacji