Polityka Prywatności 

 

RODO

 

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

 

RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian

w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na działalność mi. in. organizacji i stowarzyszeń w tym Fundacji Esencja Wsparcia. Poza RODO w polskim porządku prawnym obowiązuje też ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), która doprecyzowuje niektóre z zasad ochrony danych osobowych.

 

W poniższej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie będzie mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług.

 

Dane osobowe

 

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są np.: imię i nazwisko, adres, telefon, identyfikator internetowy stan zdrowia, stan cywilny, sytuacja ekonomiczna, sytuacja prawna.

 

Administratorzy – Kto przetwarza dane?

 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Esencja Wsparcia, ul. Górna 11, 05-300 Janów, NIP: 8222399691, Regon: 524994118, KRS: 0001029967

 

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych.

 

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych. W działalności Fundacji wystąpią, co do zasady trzy z nich:

 

1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa w naszym przypadku to regulaminy i umowy z pracownikami, współpracownikami, wolontariuszami, uczestnikami kursów. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić możliwości działania Fundacji.

 

2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora czyli Fundację. Ta podstawa przetwarzania dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje realizację celów Fundacji.

 

3. Prawne zobowiązania, w naszym przypadku jest to np.: przekazanie materiałów na żądanie uprawnionego organu np.: sądu.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych.

 

Twoje dane w Fundacji przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Po wskazanym w w/w punkcie okresie czasu dane podlegają usunięciu z baz elektronicznych Fundacji Esencja Wsparcia lub zniszczeniu jeśli są w formie papierowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.

 

Przekazywanie danych osobowych.

 

Twoje dane mogą być przekazywane jedynie w niezbędnym zakresie innym odbiorcom: instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa, grantodawcom, zgodnie z zapisami umowy. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

 

Prawa osoby, której dane są przetwarzane.

 

Zgodnie z RODO przysługują Ci określone uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

 

Masz również prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych,

• sprostowania swoich danych osobowych,

• usunięcia swoich danych osobowych,

• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

• przenoszenia swoich danych osobowych.

• wniesienia skargi do organu nadzorczego – obecnie jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Uprawnienia powyższe przysługują Ci także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. Pamiętaj, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądanie ograniczenia zakresu przetwarzania danych lub ich usunięcia nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej.

Polityka prywatności

Regulamin płatności

Statut fundacji